summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/man/cs/man.man
blob: 085136c9494232ac94bdc02bd54aa966a672ac55 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
.\" Man page for man (and the former manpath)
.\"
.\" Copyright (c) 1990, 1991, John W. Eaton.
.\"
.\" You may distribute under the terms of the GNU General Public
.\" License as specified in the README file that comes with the man 1.0
.\" distribution. 
.\"
.\" John W. Eaton
.\" jwe@che.utexas.edu
.\" Department of Chemical Engineering
.\" The University of Texas at Austin
.\" Austin, Texas 78712
.\"
.\" Many changes - aeb
.\"
.\" Autorem českého překladu je Pavel JANÍK ml.
.\"               Pavel.JANIK@inet.cz
.\"
.TH man 1 "7. ledna, 1997"
.LO 1
.SH JMÉNO
man \- zformátuje a zobrazí on-line manuálové stránky
.br
manpath \- zobrazí manuálové cesty uživatele
.SH SYNTAXE
man [\-acdfhkKtwW] [\-m systém] [\-p řetězec] [\-C konfigurační soubor] [\-M cesta]
[\-P stránkovač] [\-S seznam_sekcí] [sekce] jméno ...
.SH POPIS
.B man
zformátuje a zobrazí on-line manuálové stránky. Tato verze umí pracovat s
proměnnými prostředí
.B MANPATH
a
.BR (MAN)PAGER ,
proto můžete mít i vlastní
manuálové stránky a vlastní program určený ke stránkování zformátovaných
manuálových stránek.
Je-li specifikována 
.I sekce
.B man
hledá danou stránku pouze v této sekci.
Samozřejmě můžete také specifikovat pořadí sekcí, které budou prohledávány a
také můžete přímo na příkazové řádce nebo proměnnými prostředí určit, které
preprocesory budou při formátování stránek použity.
Obsahuje-li
.I jméno
znak /, je prvně vyzkoušeno jako jméno souboru, proto můžete udělat něco
jako
.B "man ./něco.5"
nebo
.B "man /cédéčko/něco/něco_jiného.1.gz\fR.\fP"
.SH VOLBY
.TP
.B \-\^C " konfigurační_soubor"
Specifikujete jiný konfigurační soubor. Standardní je 
@man_config_file@. (Viz též man.conf(5).)
.TP
.B \-\^M " cesta"
Specifikuje seznam manuálový cest (zde jsou hledány manuálové stránky).
Není-li tato volba specifikována, je použita proměnná prostředí
.B MANPATH
. Jestliže ani ona neexistuje, jsou manuálové cesty převzaty ze souboru
@man_config_file@.
.TP
.B \-\^P " stránkovač"
Specifikuje stránkovač, kterým budou stránky prohlíženy.
Tato volba má přednost před 
.B MANPAGER
, která má přednost před
.B PAGER .
Standardní stránkovač je 
.BR @pager@ .
.TP
.B \-\^S " seznam_sekcí"
Seznam_sekcí je čárkami oddělený seznam sekcí manuálových stránek.
Tato volba má přednost před proměnnou prostředí
.B MANSECT .
.TP
.B \-\^a
Standardní nastavení ukončí man poté, co zobrazí první nalezenou manuálovou
stránku. Tato volba umožní zobrazit všechny nalezené stránky, které vyhovují
zadaným kritériům.
.TP
.B \-\^c
Zformátuj zdroj manuálové stránky i když existuje již zformátovaná verze.
Tato volba je významná. je-li zformátovaná stránka prohlížena na obrazovce s
jiným počtem sloupců.
.TP
.B \-\^d
Nezobrazuj zformátovanou stránku, pouze vytiskni ladící informace.
.TP
.B \-\^D
Zobraz ladící informace i zformátovanou stránku.
.TP
.B \-\^f
Totéž co 
.B whatis.
.TP
.B \-\^h
Vytiskni krátkou pomoc a skonči.
.TP
.B \-\^k
Totéž co
.B apropos.
.TP
.B \-\^K
Hledej specifikovaný řetěze ve *všech* manuálových stránkách. Varování: tato
funkce je pravděpodobně velmi pomalá! Specifikujete-li sekci, bude to
rychlejší. (Jen pro zajímavost, na mém počítači to trvá přibližně minutu na
500 stránek).
.TP
.B \-\^m " systém"
Specifikuje jinou sadu manuálových stránek závislou na zadaném systému.
.TP
.B \-\^p " řetězec"
Specifikuje pořadí preprocesorů před nroff nebo troff. Ne všechny instalace
mají plnou sadu preprocesorů. Některé preprocesory a písmena používaná pro
jejich spouštění:
eqn (e), grap (g), pic (p), tbl (t), vgrind (v), refer (r).
Tato volba má přednost před proměnnou prostředí
.B MANROFFSEQ .
.TP
.B \-\^t
Použij
.B @troff@
k formátování stránky a výstup zobraz na 
.B stdout.
Výstup z 
.B @troff@
je třeba před tiskem poslat přes nějaké filtry.
.TP
.B \-\^w \fRnebo\fP \-\-path
Nezobrazuj manuálové stránky, pouze vytiskni cestu(y) souborů, které bys
zobrazil. Není-li zadán žádný argument: zobraz (na standardní výstup) seznam
adresářů, které jsou programem 
.B man
hledány. Je-li
.B manpath
link na man, potom je manpath totožné s "man --path".
.TP
.B \-\^W
Podobné jako \-\^w, ale tiskne jména souborů po jednom na řádek bez dalších
informací. To je užitečné pro příkazy shellu jako např.
.ft CW
man -aW man | xargs ls -l
.ft

.SH "ZFORMÁTOVANÉ STRÁNKY"
Man se snaží ukládat již zformátované manuálové stránky, aby ušetřil při
jejich příštím zobrazení čas. Tradičně se zformátované stránky z 
DIR/manX ukládají do DIR/catX, ale jiná mapování z manuálového adresáře na
adresář zformátovaných stránek je možné specifikovat v souboru
@man_config_file@. Neexistuje-li adresář zformátovaných stránek, nejsou
ukládány žádné zformátované stránky.
Je možné nechat man suid pro uživatele man. Potom, je-li majitel adresáře
zformátovaných stránek man a mód je 0755 (zapisovat může pouze vlastník), a
zformátované stránky mají mód 0644 nebo 0444 (zapisovat může buď jenom
majitel nebo vůbec nikdo), nemůže normální uživatel změnit zformátované
stránky nebo umístit do adresáře zformátovaných stránek jiné soubory.
Není-li man suid, potom by měl mít adresář zformátovaných stránek mód 0777
aby zde mohli všichni uživatelé zanechat jiř zformátované stránky.

Volba -c způsobí reformátování stránky i když již existuje zformátovaná
stránka.

.SH PROSTŘEDÍ
.TP
.B MANPATH
Je-li nastavena proměnná
.B MANPATH
, její hodnota je využívána ke hledání zformátovaných stránek.
.TP
.B MANROFFSEQ
Je-li nastavena proměnná prostředí 
.B MANROFFSEQ
je její hdnota využita pro určení pořadí spouštění preprocesorů před 
nroff nebo troff. Standardně jsou stránky formátovány prvně tabulkovým
procesorem a teprve poté nroffem.
.TP
.B MANSECT
Je-li nastvane proměnná prostředí
.B MANSECT
je její hodnota využita k určení sekcí, které budou prohledávány.
.TP
.B MANWIDTH
Je-li nastavena proměnná prostředí
.B MANWIDTH
, tak její hodnota určuje počet sloupců, na které bude stránka zformátována.
Jinak bude stránka zformátována na šířku obrazovky.
.TP
.B MANPAGER
Je-li nastavena proměnná prostředí
.B MANPAGER
její obsah určuje stránkovač, který bude použit při zobrazení zformátované
stránky. Není-li nastavena, je použita proměnná
.B PAGER .
není-li ani tato proměnná nastavena, použije se 
.B @pager@ .
.TP
.B LANG
Je-li nastavena proměnná prostředí
.B LANG
její hodnota definuje podadresář, ve kterém budou hledány stránky.
Potom příkaz `LANG=cz man 1 manuálová_stránka'
zobrazí stránku .../cz/man1/manuálová_stránka.1, nebo 
.../man1/manuálová_stránka.1, kde ... je adresář v manuálové cestě.
.TP
.B "NLSPATH, LC_MESSAGES, LANG"
Proměnné prostředí
.B NLSPATH
a
.B LC_MESSAGES
(nebo 
.B LANG
jestliže předchozí neexistují)
hrají roli při hledání katalogu zpráv.
(Anglické zprávy jsou zkompilovány a není pro ně třeba katalogu.)
Dejte pozor na to, že programy jako col (1) volané programem man používají
např. LC_CTYPE.
.TP
.B PATH
.B PATH
je používána při sestavení starndardní manuálové cesty.
.TP
.B SYSTEM
.B SYSTEM
je používána ke zjištění standardního jména systému (pro použití s volbou
.B \-m
). 
.SH "VIZ TÉŽ"
apropos(1), whatis(1), less(1), groff(1).
.SH CHYBY
Volba
.B \-t
je funkční pouze, je-li instalován program podobný programu troff.
.br
Uvidíte-li blikající \e255 nebo <AD> místo oddělovátek,
umístěte `LESSCHARSET=latin1' do Vašeho prostředí.