summaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/man/cs/man.man
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'man/cs/man.man')
-rw-r--r--man/cs/man.man239
1 files changed, 239 insertions, 0 deletions
diff --git a/man/cs/man.man b/man/cs/man.man
new file mode 100644
index 0000000..085136c
--- /dev/null
+++ b/man/cs/man.man
@@ -0,0 +1,239 @@
+.\" Man page for man (and the former manpath)
+.\"
+.\" Copyright (c) 1990, 1991, John W. Eaton.
+.\"
+.\" You may distribute under the terms of the GNU General Public
+.\" License as specified in the README file that comes with the man 1.0
+.\" distribution.
+.\"
+.\" John W. Eaton
+.\" jwe@che.utexas.edu
+.\" Department of Chemical Engineering
+.\" The University of Texas at Austin
+.\" Austin, Texas 78712
+.\"
+.\" Many changes - aeb
+.\"
+.\" Autorem českého překladu je Pavel JANÍK ml.
+.\" Pavel.JANIK@inet.cz
+.\"
+.TH man 1 "7. ledna, 1997"
+.LO 1
+.SH JMÉNO
+man \- zformátuje a zobrazí on-line manuálové stránky
+.br
+manpath \- zobrazí manuálové cesty uživatele
+.SH SYNTAXE
+man [\-acdfhkKtwW] [\-m systém] [\-p řetězec] [\-C konfigurační soubor] [\-M cesta]
+[\-P stránkovač] [\-S seznam_sekcí] [sekce] jméno ...
+.SH POPIS
+.B man
+zformátuje a zobrazí on-line manuálové stránky. Tato verze umí pracovat s
+proměnnými prostředí
+.B MANPATH
+a
+.BR (MAN)PAGER ,
+proto můžete mít i vlastní
+manuálové stránky a vlastní program určený ke stránkování zformátovaných
+manuálových stránek.
+Je-li specifikována
+.I sekce
+.B man
+hledá danou stránku pouze v této sekci.
+Samozřejmě můžete také specifikovat pořadí sekcí, které budou prohledávány a
+také můžete přímo na příkazové řádce nebo proměnnými prostředí určit, které
+preprocesory budou při formátování stránek použity.
+Obsahuje-li
+.I jméno
+znak /, je prvně vyzkoušeno jako jméno souboru, proto můžete udělat něco
+jako
+.B "man ./něco.5"
+nebo
+.B "man /cédéčko/něco/něco_jiného.1.gz\fR.\fP"
+.SH VOLBY
+.TP
+.B \-\^C " konfigurační_soubor"
+Specifikujete jiný konfigurační soubor. Standardní je
+@man_config_file@. (Viz též man.conf(5).)
+.TP
+.B \-\^M " cesta"
+Specifikuje seznam manuálový cest (zde jsou hledány manuálové stránky).
+Není-li tato volba specifikována, je použita proměnná prostředí
+.B MANPATH
+. Jestliže ani ona neexistuje, jsou manuálové cesty převzaty ze souboru
+@man_config_file@.
+.TP
+.B \-\^P " stránkovač"
+Specifikuje stránkovač, kterým budou stránky prohlíženy.
+Tato volba má přednost před
+.B MANPAGER
+, která má přednost před
+.B PAGER .
+Standardní stránkovač je
+.BR @pager@ .
+.TP
+.B \-\^S " seznam_sekcí"
+Seznam_sekcí je čárkami oddělený seznam sekcí manuálových stránek.
+Tato volba má přednost před proměnnou prostředí
+.B MANSECT .
+.TP
+.B \-\^a
+Standardní nastavení ukončí man poté, co zobrazí první nalezenou manuálovou
+stránku. Tato volba umožní zobrazit všechny nalezené stránky, které vyhovují
+zadaným kritériům.
+.TP
+.B \-\^c
+Zformátuj zdroj manuálové stránky i když existuje již zformátovaná verze.
+Tato volba je významná. je-li zformátovaná stránka prohlížena na obrazovce s
+jiným počtem sloupců.
+.TP
+.B \-\^d
+Nezobrazuj zformátovanou stránku, pouze vytiskni ladící informace.
+.TP
+.B \-\^D
+Zobraz ladící informace i zformátovanou stránku.
+.TP
+.B \-\^f
+Totéž co
+.B whatis.
+.TP
+.B \-\^h
+Vytiskni krátkou pomoc a skonči.
+.TP
+.B \-\^k
+Totéž co
+.B apropos.
+.TP
+.B \-\^K
+Hledej specifikovaný řetěze ve *všech* manuálových stránkách. Varování: tato
+funkce je pravděpodobně velmi pomalá! Specifikujete-li sekci, bude to
+rychlejší. (Jen pro zajímavost, na mém počítači to trvá přibližně minutu na
+500 stránek).
+.TP
+.B \-\^m " systém"
+Specifikuje jinou sadu manuálových stránek závislou na zadaném systému.
+.TP
+.B \-\^p " řetězec"
+Specifikuje pořadí preprocesorů před nroff nebo troff. Ne všechny instalace
+mají plnou sadu preprocesorů. Některé preprocesory a písmena používaná pro
+jejich spouštění:
+eqn (e), grap (g), pic (p), tbl (t), vgrind (v), refer (r).
+Tato volba má přednost před proměnnou prostředí
+.B MANROFFSEQ .
+.TP
+.B \-\^t
+Použij
+.B @troff@
+k formátování stránky a výstup zobraz na
+.B stdout.
+Výstup z
+.B @troff@
+je třeba před tiskem poslat přes nějaké filtry.
+.TP
+.B \-\^w \fRnebo\fP \-\-path
+Nezobrazuj manuálové stránky, pouze vytiskni cestu(y) souborů, které bys
+zobrazil. Není-li zadán žádný argument: zobraz (na standardní výstup) seznam
+adresářů, které jsou programem
+.B man
+hledány. Je-li
+.B manpath
+link na man, potom je manpath totožné s "man --path".
+.TP
+.B \-\^W
+Podobné jako \-\^w, ale tiskne jména souborů po jednom na řádek bez dalších
+informací. To je užitečné pro příkazy shellu jako např.
+.ft CW
+man -aW man | xargs ls -l
+.ft
+
+.SH "ZFORMÁTOVANÉ STRÁNKY"
+Man se snaží ukládat již zformátované manuálové stránky, aby ušetřil při
+jejich příštím zobrazení čas. Tradičně se zformátované stránky z
+DIR/manX ukládají do DIR/catX, ale jiná mapování z manuálového adresáře na
+adresář zformátovaných stránek je možné specifikovat v souboru
+@man_config_file@. Neexistuje-li adresář zformátovaných stránek, nejsou
+ukládány žádné zformátované stránky.
+Je možné nechat man suid pro uživatele man. Potom, je-li majitel adresáře
+zformátovaných stránek man a mód je 0755 (zapisovat může pouze vlastník), a
+zformátované stránky mají mód 0644 nebo 0444 (zapisovat může buď jenom
+majitel nebo vůbec nikdo), nemůže normální uživatel změnit zformátované
+stránky nebo umístit do adresáře zformátovaných stránek jiné soubory.
+Není-li man suid, potom by měl mít adresář zformátovaných stránek mód 0777
+aby zde mohli všichni uživatelé zanechat jiř zformátované stránky.
+
+Volba -c způsobí reformátování stránky i když již existuje zformátovaná
+stránka.
+
+.SH PROSTŘEDÍ
+.TP
+.B MANPATH
+Je-li nastavena proměnná
+.B MANPATH
+, její hodnota je využívána ke hledání zformátovaných stránek.
+.TP
+.B MANROFFSEQ
+Je-li nastavena proměnná prostředí
+.B MANROFFSEQ
+je její hdnota využita pro určení pořadí spouštění preprocesorů před
+nroff nebo troff. Standardně jsou stránky formátovány prvně tabulkovým
+procesorem a teprve poté nroffem.
+.TP
+.B MANSECT
+Je-li nastvane proměnná prostředí
+.B MANSECT
+je její hodnota využita k určení sekcí, které budou prohledávány.
+.TP
+.B MANWIDTH
+Je-li nastavena proměnná prostředí
+.B MANWIDTH
+, tak její hodnota určuje počet sloupců, na které bude stránka zformátována.
+Jinak bude stránka zformátována na šířku obrazovky.
+.TP
+.B MANPAGER
+Je-li nastavena proměnná prostředí
+.B MANPAGER
+její obsah určuje stránkovač, který bude použit při zobrazení zformátované
+stránky. Není-li nastavena, je použita proměnná
+.B PAGER .
+není-li ani tato proměnná nastavena, použije se
+.B @pager@ .
+.TP
+.B LANG
+Je-li nastavena proměnná prostředí
+.B LANG
+její hodnota definuje podadresář, ve kterém budou hledány stránky.
+Potom příkaz `LANG=cz man 1 manuálová_stránka'
+zobrazí stránku .../cz/man1/manuálová_stránka.1, nebo
+.../man1/manuálová_stránka.1, kde ... je adresář v manuálové cestě.
+.TP
+.B "NLSPATH, LC_MESSAGES, LANG"
+Proměnné prostředí
+.B NLSPATH
+a
+.B LC_MESSAGES
+(nebo
+.B LANG
+jestliže předchozí neexistují)
+hrají roli při hledání katalogu zpráv.
+(Anglické zprávy jsou zkompilovány a není pro ně třeba katalogu.)
+Dejte pozor na to, že programy jako col (1) volané programem man používají
+např. LC_CTYPE.
+.TP
+.B PATH
+.B PATH
+je používána při sestavení starndardní manuálové cesty.
+.TP
+.B SYSTEM
+.B SYSTEM
+je používána ke zjištění standardního jména systému (pro použití s volbou
+.B \-m
+).
+.SH "VIZ TÉŽ"
+apropos(1), whatis(1), less(1), groff(1).
+.SH CHYBY
+Volba
+.B \-t
+je funkční pouze, je-li instalován program podobný programu troff.
+.br
+Uvidíte-li blikající \e255 nebo <AD> místo oddělovátek,
+umístěte `LESSCHARSET=latin1' do Vašeho prostředí.